Vytvorené na Slovensku, o.z.

Trnavská 10

010 08 Žilina

Slovak Republic

IČO: 50007998 

Contact:

info@vytvorenenaslovensku.sk 

Mgr. art. Nina Šošková, ArtD. 
+421 903 345 907

Nina Vidovencová
+421 911 456 123