Vytvorené na Slovensku, o.z.

Trnavská 10

010 08 Žilina

Slovak Republic

IČO: 87687688

Kontakty:

info@vytvorenenaslovensku.sk 

Mgr. art. Nina Šošková, ArtD. 
+421 903 345 907